Ochrona Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska I i II stopnia stacjonarne

Kierunek studiów Ochrona Środowiska zapewnia umiejętność wykrywania i zapobiegania skażeniu środowiska w trzech jego obszarach: wodzie, glebie oraz powietrzu. Do realizacji tych zadań przygotowują zajęcia w obszarze następujących modułów kształcenia:

  • Monitoring Biologiczny
  • Ochrona Wód i Gleby
  • Systemy Ochrony Powietrza
  • Alternatywne Źródła Energii

Kształcenie studentów w ramach modułu Monitoring Biologiczny, Ochrona Wód i Gleby w dużej mierze prowadzone jest przez pracowników Katedry Biotechnologii Środowiska oraz Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków. Obydwie jednostki dysponują znakomitą kadrą z sukcesem łączącą w badaniach naukowych zagadnienia związane z odnową środowiska, biotechnologią, ekotoksykologią czy analizą instrumentalną.

Moduł kształcenia Monitoring Biologiczny, Ochrona Wód i Gleby przygotowuje do oceny wpływu różnych czynników toksycznych występujących w środowisku naturalnym na organizmy żywe. Przedmioty specjalistyczne takie jak biotesty, testy enzymatyczne, czy biomonitoring środowiska pozwalają na poznanie funkcjonowania ekosystemów oraz zachodzących w nich procesów. Dodatkowo studia zapewniają specjalistyczną wiedzę dotyczącą współczesnej analityki instrumentalnej oraz podstaw biologii molekularnej w ochronie środowiska. Studenci mają możliwość pracy w nowoczesnych pracowniach, między innymi bioremediacji gruntów, ekotoksykologicznej, analizy instrumentalnej, obrazowania mikroskopowego i in.

Pro­fil ab­sol­wen­ta Ochrona Środowiska, czy­li o tym, cze­go uczą się stu­den­ci

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu – oraz posiadają umiejętności oceny stanu tego skażenia. Potrafią interpretować wyniki, jak również przewidywać i zarazem rozwiązywać zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym.

Absolwenci tego kierunku mogą zostać zatrudnieni w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, zakładach przemysłowych instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko oraz monitorujących rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, a także jednostkach naukowo – badawczych. Absolwenci znajdą również pracę w instytucjach projektujących systemy ochrony wód i gleby.