Laboratorium mikrobiologiczne

La­­bo­­ra­­to­­rium mi­­kro­­bio­­lo­­gi­czne, za­j­mu­­ją­­ce się wy­­ko­­rzy­­sta­­niem czy­­stych i mie­­sza­­nych hodowli ba­k­te­­rii do oczy­sz­cza­­nia wód, ście­­ków i gle­­by oraz szeroko rozumianej produkcji biotechnologicznej

Laboratorium obejmuje:

 • pracownię bakteriologii
 • pracownie mykologii
 • pracownię hydrobiologii.

Biotechnologia w ochronie środowiska jest jedną z wielu dziedzin nauki opierających się o działalność mikroorganizmów. Bakterie ze względu na swoją ogromna plastyczność metaboliczna świetnie przystosowują się do różnych warunków środowiskowych i są w stanie zarówno utylizować zanieczyszczenia, jak i produkować różne substraty użyteczne przemysłowo.

Aktualnie w KBŚ bakterie wykorzystywane są w badaniach:

 • technologii osadu czynnego – efektywność usuwania związków azotu i fosforu oraz mikrozanieczyszczeń ze ścieków
 • bioremediacji i bioaugmentacji gruntów z metali ciężkich i związków ropopochodnych
 • bakterii endofitycznych w roślinach
 • bakterii antybiotykoopornych i transferu antybiotykooporności w osadzie czynnym, sztucznych mokradłach i biofilmie
 • bakterii zdolnych do produkcji biotechnologicznej enzymów, biosurfaktantów i metabolitów użytecznych przemysłowo.

Laboratorium dysponuje:

 • sprzętem do posiewów i inkubacji mikrobiologicznych (cieplarki, wytrząsarki, komora laminarna) ,
 • sprzętem do identyfikacji morfologicznej (mikroskopy, binokulary),
 • czytnikiem liczebności kolonii,
 • wagosuszarką.