ENBIONET – Naukowa Sieć Tematyczna „Biotechnologia Środowiskowa”

enbionet

Czym jest ENBIONET?

W porozumieniu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu Ramowego Unii Europejskiej w sprawie tworzenia tematycznych polskich sieci naukowych, Katedra Biotechnologii Środowiskowej podjęła się utworzenia krajowej Sieci Naukowej w zakresie tematycznym „Biotechnologia Środowiskowa”. Tworzona Sieć w pierwszym etapie objęła polskie placówki naukowo-badawcze. W kolejnym etapie zamierza się przekształcić polską Sieć w sieć o charakterze międzynarodowym.

LISTA CZŁONKÓW NAUKOWEJ SIECI TEMATYCZNEJ BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKOWA – ENBIONET

W jakim celu stworzono ENBIONET?

Sieć ENBIONET została stworzona w celu:
• wspierania polskich placówek naukowo-badawczych, zajmujących się badaniami nad biotechnologiami służącymi ochronie środowiska, poprzez inicjowanie, koordynację i realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych oraz dokształcanie kadry;
• stworzenia forum dla wymiany informacji i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych dotyczących biotechnologii środowiskowej;
• wspierania uczestnictwa placówek naukowo-badawczych w projektach zintegrowanych i sieciach doskonałości 6 Programu Ramowego UE, poprzez wykorzystanie ich doświadczeń i konsolidację potencjału naukowego;
• ułatwienia uczestnikom Sieci włączenie się do projektów realizowanych w ramach Funduszy Przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności (Kohezji) UE;
• podniesienia poziomu i znaczenia polskich osiągnięć badawczo-rozwojowych w zakresie Biotechnologii Środowiskowej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA);
• rozwoju współpracy międzynarodowej w celu przekształcenia Sieci krajowej w sieć o charakterze międzynarodowym.

Jakie obszary merytoryczne objęte są działalnością sieci ENBIONET?

Działaność ENBIONETu obejmuje:
• biotechnologię wody i ścieków;
• bioremediacja gruntów;
• biotechnologia odpadów;
• biotechnologia gazów odpadowych;
• biomonitoring i ekotoksykologia;
• procesy hybrydowe (skojarzone);
• niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Sieci ENBIONET „Biotechnologia Środowiskowa” wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Prosimy także o uwagi odnośnie zaproponowanych obszarów merytorycznych oraz wszelkie inne uwagi związane z podanym zamysłem. Zamierzamy stworzyć bazę danych o aktualnie prowadzonych krajowych pracach naukowo-badawczych, które wpisują się w obszary merytorycznie objęte zakresem tworzonej Sieci.

Kontakt: enbionet@kbs.ise.polsl.pl
Osoba upoważniona do organizacji sieci: dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska,
tel. (32) 237-26-94, e-mail: aleksandra.ziembinska-buczynska@polsl.pl
Koordynatorzy sieci: mgr inż. Mariusz Tomaszewski; dr inż. Lesław Płonka
Lista mailingowa sieci: enbionet-members@kbs.ise.polsl.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA