Kierunki studiów

Katedra Biotechnologii Środowiskowej prowadzi studia na specjalnościach:

 • Biotechnologia w Ochronie Środowiska
 • Biogospodarka

Na kierunku Biotechnologia proponowane są studia:

 • I stopnia stacjonarne, specjalność: Biotechnologia w ochronie środowiska
 • II stopnia stacjonarne, specjalność: Biotechnologia w ochronie środowiska
 • I stopnia stacjonarne, specjalność: Biogospodarka

W ramach studiów II stopnia od 2016 roku prowadzone są studia przy współpracy z przemysłem (tzw. studia mentorskie). Przystąpienie do programu studiów mentorskich jest możliwe po zrekrutowaniu się na II stopnień studiów na kierunku Biotechnologia w Ochronie Środowiska
Te specjalności Międzywydziałowego Kierunku Biotechnologia są prowadzone przez pracowników Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej jest kwintesencją biotechnologii, co oznacza, że jest jednostką interdyscyplinarną, gdzie współpracują biotechnolodzy, inżynierowie środowiska, biolodzy, chemicy i ekotoksykolodzy. Projekty wykonywane w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej, zarówno z zakresu nauk podstawowych, jak i stosowanych (przygotowywane i realizowane przy współpracy z przemysłem) są wynikiem kooperacji specjalistów z różnych dziedzin i mają charakter aplikacyjny. Działamy zarówno w zakresie oczyszczania wody, ścieków, bioremediacji gruntów, biodeterioracji materiałów, procesów fermentacyjnych, rewitalizacji terenów przemysłowych i produkcji glonów dla potrzeb bioenergetyki oraz izolacji i aplikacji mikroorganizmów oraz roślin do potrzeb szeroko pojętego przemysłu. Stosujemy najnowsze techniki analityczne, chemiczne oraz biologii molekularnej do badań próbek środowiskowych.

Kierunek studiów Biotechnologia jest ukierunkowany na przygotowanie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej w zakresie wykorzystania i zastosowania zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska. Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej
o wykorzystaniu mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń obecnych w wodzie, ściekach, glebie oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych i odpadów.

Biotechnologia w Ochronie Środowiska – ta specjalność pozwala przygotować wykwalifikowanego inżyniera – praktyka z solidnymi podstawami teoretycznymi, nie tylko z zakresu przedmiotów ściśle inżynierskich i konstruktorskich, ale również z zakresu pokrewnych nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki oraz ochrony środowiska. Studenci mają również zajęcia z biologii molekularnej, ekotoksykologii czy bioremediacji.

Profil absolwenta Biotechnologia w Ochronie Środowiska, czyli o tym, czego uczą się studenci

Absolwent specjalności BwOŚ jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu technik analitycznych, służących do badań fizyko-chemicznych oraz analiz mikrozanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków ochrony roślin itp.) próbek środowiskowych (wody, gleby, ścieków). Jest również przygotowany do pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz biologii molekularnej w zakresie technik hybrydyzacyjnych, elektroforetycznych oraz szeroko pojętej mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej, elektronowej). Absolwent potrafi planować i projektować prace związane z technologią oczyszczania ścieków i remediacji gruntów. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji biotechnologicznej i utylizacji zanieczyszczeń. Dodatkowo opiekunowie specjalności dbają o rozwój tzw. umiejętności miękkich z zakresu komunikacji, pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji pożądanych na rynku pracy.

Biogospodarkato zrównoważona produkcja odnawialnych zasobów biologicznych (roślin, zwierząt, mikroorganizmów) oraz ich wykorzystanie do produkcji żywności, pasz i towarów przemysłowych oraz bioenergii. Dlatego też specjalizacja ta obejmuje zagadnienia związane z produkcją i odzyskiem biosurowców, produkcją biopaliw, wykorzystaniem roślin energetycznych, glonów , mikroorganizmów i odpadów oraz użyciem technik fermentacyjnych do szeroko pojętej produkcji biotechnologicznej. Biogospodarka skupia się na 4 modułach kształcenia: biotechnologii przemysłowej, środowiskowej,  zrównoważonym rozwoju biogospodarki oraz jej aspektów prawnych i ekonomicznych. Studia te przygotowują absolwenta do pracy w szerokim zakresie miejsc pracy. Są to interdyscyplinarne studia, rozwijające dodatkowo bardzo pożądane przez pracodawców tzw. umiejętności  miękkie, związane z pracą w grupie, komunikacją społeczną, autoprezentacją itp.

Profil absolwenta Biogospodarka, czyli o tym, czego uczą się studenci

Absolwent specjalności biogospodarka posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu technik i badań przemysłowych, wykorzystania biotechnologii w ochronie środowiska, pozyskiwania nowych źródeł energii, wykorzystania roślin i mikroorganizmów do szeroko pojętej produkcji biotechnologicznej i utylizacji zanieczyszczeń. Jest również przygotowany do pracy w laboratorium technologicznym mikrobiologicznym, biologii molekularnej. Ma solidne podstawy z aspektów prawnych i ekonomicznych w biogospodarce. Absolwent potrafi planować i projektować prace związane z rozwojem technologii w bioprodukcji i bioutylizacji, posiada wiedzę i umiejętności do zarządzania projektami naukowymi i technologicznymi, potrafi pracować efektywnie w zespole.

 

 Wg rankingu z października 2013 roku – kierunek Biotechnologia prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki jest czwarty na 38 podobnych prowadzonych w Polsce.

Zobacz ranking tutaj

 

Studenci kierunku Biotechnologia (SKNB) otrzymali I miejsce w kategorii „Ruch Studencki” w konkursie środowisk studenckich „ZĘBATKI

 

Nasi studenci:

Reguła „3*Z” – Zaangażowani, Zauważani, Zwycięscy

Nasi studenci chętnie angażują się w działalność dodatkową w ramach kół naukowych: Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów oraz Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Środowiska.

 

Przykładowe projekty studenckie

 • Ocena skuteczności wybranych środków bakteriobójczych, stosowanych do czyszczenia ekranów dotykowych
 • Szacowanie możliwości mikrobiologicznego oczyszczania ścieków po produkcji i związków nitrowych
 • Wpływ aminokwasów bramkujących i aminokwasów kotwiczących na regulację aktywności i selektywności enzymów
 • Identyfikacja bakterii przeprowadzających proces denitryfikacji defosfatacyjnej metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)
 • Zastosowanie odpadowej serwatki laktozowej jako induktora w biosyntezie β-galaktozydazy – enzymu użytecznego w syntezie glikozydów
 • Identyfikacja zanieczyszczeń mikrobiologicznych kosmetyków

Koło naukowe SKNB w 2015 roku otrzymało I miejsce w kategorii „Ruch Studencki” w konkursie środowisk studenckich „ZĘBATKI”

Studenci sami o sobie

Zobacz wypowiedzi naszych Studentów

Czy studiowanie na Biotechnologii jest trudne

https://youtu.be/vZYFpuzudl4

Biotechnologia – jak wrażenia?

https://youtu.be/i78beY1uolM

Zobacz także:
informacje o rekrutacji
Profil katedry i kierunku Biotechnologia  – Facebook