Biotechnologia w Ochronie Środowiska

Na kierunku Biotechnologia I i II stopnia stacjonarne, specjalność: Biotechnologia w ochronie środowiska

Ta specjalność Międzywydziałowego Kierunku Biotechnologia jest prowadzona przez pracowników Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej jest kwintesencją biotechnologii, co oznacza, że jest jednostką interdyscyplinarną, gdzie współpracują biotechnolodzy, inżynierowie środowiska, biolodzy, chemicy i ekotoksykolodzy. Projekty wykonywane w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej, zarówno z zakresu nauk podstawowych, jak i stosowanych (przygotowywane i realizowane przy współpracy z przemysłem) są wynikiem kooperacji specjalistów z różnych dziedzin i mają charakter aplikacyjny. Działamy zarówno w zakresie oczyszczania wody, ścieków, bioremediacji gruntów, biodeterioracji materiałów, procesów fermentacyjnych, rewitalizacji terenów przemysłowych i produkcji glonów dla potrzeb bioenergetyki oraz izolacji i aplikacji mikroorganizmów oraz roślin do potrzeb szeroko pojętego przemysłu. Stosujemy najnowsze techniki analityczne, chemiczne oraz biologii molekularnej do badań próbek środowiskowych.

Kierunek studiów Biotechnologia jest skupiony na przygotowaniu wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej w zakresie wykorzystania i zastosowania zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska. Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej o wykorzystaniu mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń obecnych w wodzie, ściekach, glebie oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych i odpadów.

Biotechnologia w Ochronie Środowiska – ta specjalność pozwala przygotować wykwalifikowanego inżyniera – praktyka z solidnymi podstawami teoretycznymi, nie tylko z zakresu przedmiotów ściśle inżynierskich i konstruktorskich, ale również z zakresu pokrewnych nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki oraz ochrony środowiska. Studenci mają również zajęcia z biologii molekularnej, ekotoksykologii czy bioremediacji.

Profil absolwenta Biotechnologia w Ochronie Środowiska, czyli o tym, czego uczą się studenci

Absolwent specjalności BwOŚ jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu technik analitycznych, służących do badań fizyko-chemicznych oraz analiz mikrozanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków ochrony roślin itp.) próbek środowiskowych (wody, gleby, ścieków). Jest również przygotowany do pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz biologii molekularnej w zakresie technik hybrydyzacyjnych, elektroforetycznych oraz szeroko pojętej mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej, elektronowej). Absolwent potrafi planować i projektować prace związane z technologią oczyszczania ścieków i remediacji gruntów. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji biotechnologicznej i utylizacji zanieczyszczeń. Dodatkowo opiekunowie specjalności dbają o rozwój tzw. umiejętności miękkich z zakresu komunikacji, pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji pożądanych na rynku pracy.